ในหัวข้อ "โหราศาสตร์"

บางครั้งเหล่าดวงดาวก็บ่งบอกโชคชะตา แต่ระเบิดนี่มันถือว่าเป็นโชคร้ายหรือดีกันล่ะ...

  • การอ่านค่าโชคชะตาของคุณจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ธาตุพื้นฐาน, สัญลักษณ์วัตถุในอวกาศ และสัญลักษณ์ประจำราศี
  • สามารถคำนวณคะแนนโชคชะตาได้จากข้อมูลด้านล่าง
  • สำหรับสัญลักษณ์แต่ละคู่ สามารถดูค่าความสัมพันธ์ได้จากตารางด้านล่าง แล้วนำผลรวมมาบวกกันคิดเป็นค่าโชคชะตา
  • สำหรับแต่ละสัญลักษณ์ ถ้าหากชื่อภาษาอังกฤษของสัญลักษณ์นั้นมีตัวอักษรเหมือนกับใน serial number ให้เพิ่มคะแนนโชคชะตา 1 คะแนน
  • หักคะแนนโชคชะตาออก 1 สำหรับแต่ละสัญลักษณ์ที่ชื่อภาษาอังกฤษไม่มีตัวอักษรเหมือนกับใน serial number
  • ถ้าหากคะแนนโชคชะตาออกมาเป็นบวก ให้กด GOOD OMEN ขณะที่คะแนนโชคชะตาปรากฏอยู่ในหลักของนาฬิกาจับเวลา
  • ถ้าหากคะแนนโชคชะตาออกมาเป็นลบ ให้กด POOR OMEN ขณะที่คะแนนโชคชะตาปรากฏอยู่ในหลักของนาฬิกาจับเวลา
  • ถ้าหากคะแนนโชคชะตาเป็น 0 สามารถกด NO OMEN ตอนใดก็ได้
0 0 1 -1 0 1 -2 2 0 -1
-2 0 -1 0 2 0 -2 2 0 1
-1 -1 0 -1 1 2 0 2 1 -2
-1 2 -1 0 -2 -1 0 2 -2 2
1 0 -1 0 0 2 2 0 1 0 1 0
2 2 -1 2 -1 -1 -2 1 2 0 0 2
-2 -1 0 0 1 0 1 2 -1 -2 1 1
1 1 -2 -2 2 0 -1 1 0 0 -1 -1
-1 -1 2 0 -1 0 -1 1 0 0 -2 -2
-2 0 1 0 2 0 -1 1 2 0 1 0
-2 -2 -1 -1 1 -1 0 -2 0 0 -1 1
-2 2 -2 0 0 1 -1 0 2 -2 -1 1
-2 0 -1 -2 -2 -2 -1 1 1 1 0 -1
-1 -2 1 -1 0 0 0 1 0 -1 2 0
-1 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 -1 -1
-1 2 0 0 1 -2 1 0 2 -1 1 0
1 0 2 1 -1 1 1 1 0 -2 2 0
-1 0 0 -1 -2 1 2 1 1 0 0 -1
สัญลักษณ์ ธาตุสัญลักษณ์ วัตถุในอวกาศสัญลักษณ์ วัตถุในอวกาศ
Fire Sun Jupiter
Water Moon Saturn
EarthMercury Uranus
Air Venus Neptune
Mars Pluto
สัญลักษณ์ ราศีสัญลักษณ์ ราศีสัญลักษณ์ ราศี
Aries Leo Sagittarius
Taurus Virgo Capricorn
Gemini Libra Aquarius
CancerScorpio Pisces