Na téma Řeckých Počtů (čeština)

Výrobci bomb jsou chytří. Buď bomba vybouchne, a nebo dostanou odpovědi na jejich početní problémy. Vyberte si. A také mají rádi Řecké písmena. Hodně štěstí!

  • Tento modul obsahuje dvě obrazovky, označené x a y, ukazující hodnoty na funkci. Modul také obsahuje dva parametry, které se nachází na pravo od obrazovek, jeden z nich je napsán modře a druhý žlutě. Na závěr modul obsahuje barevnou LEDku, která se nachází nad obrazovkami.
  • Vedle obrazovky, označené x, se nachází tlačítka, kterými můžete zkoumat celý seznam hodnot. Hodnoty jsou seřazeny od nejmenší po největší a stále dokola.
  • Oba parametry a některé hodnoty pro y jsou zašifrovány pomocí malých Řeckých písmen. Jejich hodnoty jsou uvedeny v níže uvedené Tabulce 1.
  • Vždy budou nějaké hodnoty x, které se budou rovnat každému parametru.
  • Podle barvy LEDky proveďte správný výpočet s použitím níže uvedené Tabulky 2.
  • Jakmile zjistíte správný výsledek, použijte číselné klávesy, které se nacházejí pod obrazovkami, k zadání tohoto výsledku. Pokud je výsledkem záporné číslo, zadejte absolutní hodnotu výsledku a poté stiskněte tlačítko s nápisem "NEG".* Poté zmáčkněte tlačítko s nápisem "CHK", abyste odeslali a zkontrolovali váš výsledek.
  • Pokud byla odeslán špatný výsledek nebo bylo do modulu zadáno více jak 9 cifer, dostanete chybu a vstup se zresetuje na 0.
  • Poznámka týkající se zaokrouhlování: Pokud je číslo, které má být zaokrouhleno, přesně uprostřed mezi dvěma celými čísly, zaokrouhlujte vždy na větší celé číslo. (např. 3,5 se zaokrouhluje na 4 a -9,5 se zaokrouhluje na -9)

*Tento krok můžete udělat i obráceně, tím pádem nejprve stiskněte tlačítko s nápisem "NEG" a poté zadáte absolutní hodnotu výsledku.

Tabulka 1: Převedení Řeckých písmen na číslo

PísmenoČeský názevČíslo, které reprezentuje
αalfaPočet rozsvícených indikátorů
βbetaPočet AA baterií
γgamaPočet portů
δdeltaPoslední číslo sériového čísla
εepsilonNejvyšší hodnota pro y, která není zašifrována**
ζzétaPočet dvojic hodnot x/y**
ηétaNejnižší hodnota pro x**
θthétaNejnižší hodnota pro y, která není zašifrována**
ιiótaPočet nerozsvícených indikátorů
κkappaPočet cifer v sériovém čísle vynásobený počtem písmen v sériovém čísle
λlambdaAbsolutní hodnota rozdílu mezi dvěma parametry**
μPočet držáků na baterie
νPočet D baterií
ξksíNejvyšší hodnota pro x**
οomikronPočet portplatů
πPřibližná hodnota konstanty, π=3 (π = 3,141...)
ρPočet různých typů portů
σsigmaSoučet všech cifer v sériovém čísle
τtauPřibližná hodnota konstanty, τ=6 (τ = 6,283...)
υypsilonCelkový počet baterií
φPřibližná hodnota konstanty, kde φ=2 (φ = 1,618...)
χchíSoučet dvou parametrů**
ψpsíCelkový počet indikátorů
ωomegaPrvní číslo sériového čísla

**Platí pro tento modul

Tabulka 2: Výpočty na základě LEDky

Zelená LEDka:
Najděte průměr dvou parametrů, který nazveme a.
Poté v seznamu hodnot najděte nejmenší hodnotu pro x, která je ale stále větší než a. Tento bod nazveme (x1, y1).
Dále najděte největší hodnotu pro x, která je ale stále menší než a. Tento bod nazveme (x2, y2).
Správnou odpovědí je (y1-y2)/(x1-x2).***
Číslo zaokrouhlete na nejbližší celé číslo.
Červená, modrá nebo žlutá LEDka: Vaším úkolem je odhadnout integrál funkce od modrého parametru do žlutého parametru.
Pokud si jsou parametry rovny, odpověď je 0.
Jinak parametr, který má nižší hodnotu nazveme a a parametr, který má vyšší hodnotu nazveme b
Začněte hodnotou se stejnou hodnotou x jako má parametr a (včetně) a skončete hodnotou se stejnou hodnotou x jako má parametr b (včetně). Pro každou dvojici sousedících hodnot ze seznamu hodnot vynásobte dvě čísla:
  kladný rozdíl mezi jejich hodnotami x, a:
    Pokud je LEDka červená, hodnotu y bodu s nižší hodnotou x.
    Pokud je LEDka modrá, hodnotu y bodu s vyšší hodnotou x.
    Pokud je LEDka žlutá, průměr jejich hodnot y.
Sečtěte všechny tři výsledky dohromady. Pokud má modrý parametr nižší hodnotu než žlutý parametr, tak tento součet je vaším výsledkem. Jinak znegujte (vynásobte -1) tento součet, abyste dostali váš výsledek. Zaokrouhlete odpověď na nejbližší celé číslo.
Jinak:
Nemusíte dělat žádné výpočty. Stačí sečíst všechny hodnoty y ze všech hodnot x, které se nacházejí mezi parametry (na obou stranách včetně). Toto je váš výsledek.

***/ znamená dělení.