Na téma Cyklu Světel (čeština)

Jméno “blikátka” je už zabrané.

Tento modul obsahuje šest barevných LEDek v řadě, které blikají v sekvenci zleva doprava. K zneškodnění tohoto modulu, zjistěte správnou sekvenci barev a potom zadejte tuto sekvenci pomocí stisku tlačítka ve chvíli kdy daná barva svítí. (Například, k zadání červené barvy, zmáčkněte tlačítko ve chvíli kdy svítí červená LEDka.)

Zjistěte správnou sekvenci barev následujícím způsobem:

  • Začněte s pořadím LEDek na modulu. Toto je počáteční sekvence šesti barev.
  • Vezměte první a poslední znak sériového čísla, poté druhý a předposlední znak sériového čísla.... a na závěr poslední a první znak sériového čísla, tzn. že máte 6 dvojic znaků.
  • Pro každou dvojici znaků se podívejte na informace z tabulky na další straně. První znak dvojice použijte pro řádku, druhý znak pro sloupec.
  • Písmeno, které vám vyjde v tabulce znamená barvu (Č = červená, Ž = žlutá, Z = zelená, M = modrá, P = purpurová, B = bílá).
  • Číslo, které vám vyjde v zabulce znamená pozici ve vaší sekvenci (od 1 do 6).
  • Prohoďte tyto dvě barvy ve vaší sekvenci (Například B/5 = Prohoďte bílou barvu s pátou barvou ve vaší sekvenci).
  • Po tom co provedete všech šest prohození, zadejte vaší finální sekvenci.
A, B, CD, E, FG, H, IJ, K, LM, N, OP, Q, RS, T, UV, W, XY, Z, 01, 2, 34, 5, 67, 8, 9
A5/MM/ČP/ZŽ/54/1Č/B6/41/62/33/PZ/ŽB/2
B2/Č6/P4/35/MČ/5Ž/21/ZP/ŽB/63/4M/BZ/1
CP/Ž2/4Ž/Č3/5B/2Z/M1/BČ/35/Z4/6M/P6/1
D5/66/31/4P/2Č/Ž2/PB/ČM/ZŽ/B3/MZ/14/5
EM/ČB/22/31/4P/M5/6Ž/BČ/PZ/Ž6/Z3/54/1
FČ/Ž2/Z1/PŽ/55/ČB/M6/3M/1P/4Z/63/24/B
GŽ/15/42/BČ/Ž1/ČM/36/ZZ/6P/MB/54/23/P
H3/5B/ŽZ/22/M5/ZP/ČM/31/44/6Ž/P6/BČ/1
IČ/P4/55/BM/1P/63/2B/MZ/ŽŽ/Č1/46/Z2/3
JB/MČ/65/Ž4/12/5Ž/3P/B3/2M/ZZ/P1/Č6/4
K6/4M/2B/ZČ/5Z/12/ŽŽ/ČP/M1/63/B5/34/P
L6/4M/5B/61/ZČ/24/ČZ/B3/P2/MŽ/35/ŽP/1
MB/33/Z2/4Ž/PP/2Č/56/ČM/6Z/Ž5/M1/B4/1
N1/Ž6/P2/1Z/Č3/Z5/MČ/44/3B/2Ž/BM/5P/6
OČ/53/Z2/3B/4M/21/P5/6P/14/ŽZ/M6/ČŽ/B
P1/44/M6/23/BP/ČŽ/6M/Ž2/Z5/PZ/5Č/3B/1
Q5/ZP/M4/BŽ/2Č/PB/46/13/6M/Ž1/5Z/Č2/3
RP/Z5/6Z/PB/5Ž/2Č/4M/11/M2/Č4/36/B3/Ž
SČ/Ž6/55/ZZ/MB/P4/31/BM/13/62/4Ž/2P/Č
TZ/3M/26/BP/M1/5Ž/45/PB/Č4/63/Ž2/ZČ/1
U5/1B/34/53/4Ž/B1/ŽM/Z6/2P/6Z/Č2/PČ/M
VP/66/M1/Z3/5B/ČM/4Z/PČ/12/B5/24/ŽŽ/3
WŽ/PM/15/32/Z3/2Č/51/4B/64/BZ/ČP/Ž6/M
X4/2Č/MB/5Ž/P2/Ž5/1M/ČZ/3P/Z3/66/B1/4
YZ/Ž1/Č5/44/Z3/MP/62/5Ž/2Č/1B/3M/B6/P
ZZ/MM/Z1/5P/13/PČ/3Ž/B6/Ž5/24/6B/Č2/4
02/ČČ/M5/ZB/2Ž/14/Ž3/51/PM/BZ/66/4P/3
1Č/4B/63/22/B4/Ž6/5M/Č5/ZŽ/MZ/PP/11/3
24/MM/36/4B/1P/ŽČ/6Z/5Ž/B5/22/Č3/Z1/P
3M/6P/34/M1/42/5Ž/1Z/ŽČ/BB/Z5/26/P3/Č
4P/Č2/MB/56/ŽM/34/2Z/1Ž/65/Z3/PČ/B1/4
5Ž/15/61/BB/4M/ZZ/54/P2/M3/Č6/3P/2Č/Ž
63/4B/MŽ/Z5/PČ/1Z/B1/26/ŽM/ČP/64/32/5
74/Z6/5Ž/4Z/M3/1P/Ž5/31/P2/ČČ/2M/BB/6
8Ž/MČ/2B/Č5/31/B3/5M/PZ/46/Ž4/Z2/1P/6
9Z/Ž3/15/PČ/26/BP/MŽ/62/44/ZM/51/ČB/3
A, B, CD, E, FG, H, IJ, K, LM, N, OP, Q, RS, T, UV, W, XY, Z, 01, 2, 34, 5, 67, 8, 9