รหัสมอร์ส (ไทย)

ตรวจสอบว่ามีบาร์โค้ดที่โมดูลที่เขียนว่า “TH V1” หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเปิดผิดคู่มือ

  • แปลรหัสมอร์สเป็นคํา จากไฟกระพริบโดยใช้ตารางด้านล่าง
  • รหัสจะวนซํ้าโดยเว้นระยะยาว ก่อนที่จะซํ้า
  • เมื่อได้คําแล้ว ตั้งตามความถี่ที่กําหนด แล้วกดปุ่ม “ส่ง”
ตาราง​รหัส​ม​อร์ส​ภาษาไทย​
  1. ไฟสว่างแบบสั้น คือ จุด
  2. ไฟสว่างแบบยาว คือ ขีด
  3. มีช่วงว่างยาวระหว่างตัวอักษร
  4. มีช่วงว่างยาวมากก่อนที่จะซํ้าคํา
 
ข ฃ
ค ฅ ฆ
 
 
       
     
   
ด ฎ
ต ฏ ไ ใ
ถ ฐ    
ท ธ ฑ ฒ  
น ณ
 
 
 
พ ภ  
 
   
   
ล ฬ  
     
ศ ษ ส  
   
ฤ ฤๅ  
คําความถี
ระเบิด3.505 MHz
ระเหิด3.515 MHz
ไข่ไก่3.522 MHz
ไก่ไข่3.532 MHz
บริการ3.535 MHz
บริบาล3.542 MHz
บริหาร3.545 MHz
บริบท3.552 MHz
สะสาง3.555 MHz
เพิ่มพูน3.565 MHz
ภาคภูมิ3.572 MHz
โอกาส3.575 MHz
อากาศ3.582 MHz
สัญญา3.592 MHz
สัญญาณ3.595 MHz
สงสาร3.600 MHz