On the Subject of Speak English!

So. Many. Languages.

This needy will have one English word or phrase on the display and foreign language words and phrases on the buttons. To deactivate this module you must click the one and only one foreign word or phrase that is the translated version of the English one, which you, the defuser, know. Below is a list of foreign words that can show up in this module.

English Possible Translations
Hello Привет, γεια σας, Bonjour, Բարեւ, Hello
Goodbye До Свидания, αντίο, Au revoir, ցտեսություն, Faida
My name is Cody Меня Зовут Коди, Το όνομά μου είναι Κοδι, Mon nom est cody, իմ անունը cody է, Jina langu ni Cody
Death is painful Смерть болезненна, Ο θάνατος είναι επώδυνος, La mort est douloureuse, մահը ցավալի է, Kifo ni chungu
This bomb is going to explode эта бомба взорвется, αυτή η βόμβα θα εκραγεί, Cette bombe va exploser, այս ռումբը մտադիր է պայթել, Bomu hili litakuja
Confusion Hеразбериха, Σύγχυση, Confusion, Խառնաշփոթություն, mkanganyiko
I don't speak English Я не говорю по английски, Δεν μιλώ αγγλικά, Je ne parle pas anglais, Ես անգլերեն չեմ խոսում, Sizungumzi Kiingereza
I hate English Я ненавижу английский, Μισώ τα αγγλικά, Je déteste l'anglais, Ես ատում եմ անգլերենը, Ninapenda Kiingereza
How are you? как твои дела, Πώς είσαι, Comment vas-tu, Ինչպես ես, Habari yako