Na téma Stopek (čeština)

Klíčem je trpělivost!

  • Tento modul se skládá ze stopek, na kterém je tlačítko pro start/stop (nachází se vlevo nahoře), a displeje, který ukazuje čas, kdy byly stopky spušteny/zastaveny. Časovač se zbarví na zeleno ve chvíli, kdy spustíte stopky.
  • Abyste zneškodnili modul, musíte spočítat a nechat stopky běžet po nějakou požadovanou dobu. Zastavením stopek v nesprávnou chvíli dostanete chybu a zresetujete stopky na 0.
  • Upozornění: Pokud zbývající čas na bombě klesne pod požadovanou dobu, po kterou musíte nechat běžet stopky, tak se modul stane nevyřešitelným.
  • Pokud startovní čas bomby je mezi 1:01 a 5:00 minutami, požadovaná doba (v sekundách) se vydělí 10 a zaokrouhlí se dolu, pokud původní požadovaná doba je větší než 30 sekund.
  • Pokud startovní čas bomby je 1:00 minuta a nebo menší, požadovaná doba (v sekundách) se vydělí 20 a zaokrouhlí se dolu, pokud původní požadovaná doba je větší než 30 sekund.
  • Čas na displeji by se měl používat pouze jako nápověda. Stopky vždy ukazují opravdové sekundy a musí běžet po požadovanou dobu opravdových sekund.
Pokud sériové číslo obsahuje 2 cifry:
Vytvořte dvě možné kombinace čísel z vašeho sériového čísla.
Vynásobte dvě cifry a odečtete je od obou kombinací dvoufierných čísel.
Seřaďte tato dvě čísla od nejmenšího po největší.
Z prvního čísla udělejte modulo 3. Z druhého čísla udělejte modulo 4.
Porovnejte výsledky s Tabulkou 1 abyste zjistili správnou požadovanou dobu.
Pokud sériové číslo obsahuje 3 cifry:
První číslo = A; Druhé číslo = B; Třetí číslo = C.
Pokud AB > CB-A, přičtěte k A, B & C počet baterií na bombě.
Pokud jsou přesně dvě cifry sudé, ignorujte lichou hodnotu.
Jinak pokud přesně dvě cifry jsou liché, ignorujte nejmenší hodnotu.
Jinak pokud všechny tři cifry jsou liché, ignorujte hodnotu A.
Jinak přičtěte 2 k B a ignorujte nejmenší hodnotu.
Porovnejte výsledky s Tabulkou 2 abyste zjistili správnou požadovanou dobu.
Pokud sériové číslo obsahuje 4 cifry:
Pokud druhé nebo čtvrté číslo je rovno 0, změňte toto číslo na 1.
Vydělte první číslo druhým a třetí číslo čtrtým.
Pokud nevyšlo celé číslo tak tyto hodnoty sečtěte namísto toho abyste ho vydělili.
Z obou čísel udělejte modulo 4.
Porovnejte výsledky s Tabulkou 1 abyste zjistili správnou požadovanou dobu.

Tabulka 1

První číslo
0 1 2 3
Druhé
číslo
0 4:20 1:06 2:44 2:32
1 1:13 3:14 1:39 3:22
2 1:56 2:38 4:00 3:15
3 4:29 3:24 2:01 0:01

Tabulka 2

První číslo
Liché Sudé
Druhé
číslo
Liché 1:27 4:12
Sudé 2:35 3:40