ฮู ออน เฟิร์ส (ไทย)

ตรวจสอบว่ามีบาร์โค้ดที่โมดูลที่เขียนว่า “TH V2” หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าเปิดผิดคู่มือ

  1. อ่านที่จอแสดง และเทียบกับ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อตรวจดูว่าต้องอ่านปุ่มไหน
  2. ใช้ปุ่มที่อ่าน เทียบกับ ขั้นตอนที่ 2 เพื่อตรวจดูว่าต้องกดปุ่มไหน
  3. ทําซํ้าจนกว่าโมดูลหยุดทํางาน

ขั้นตอนที่ 1

เปรียบเทียบคําที่แสดง แล้วอ่านปุ่มที่มีเครื่องหมาย เพื่อเทียบกับ ขั้นตอนที่ 2

กด


Look At


ลด

Look At
ตัด

Look At
มัด

Look At
ผิด

Look At
ถูก


Look At


ไม่ใช่
Look At
เขาLook At


เข่า

Look At
เข้า


Look At


เขลา

Look At
เศร้าLook At


เสาLook At


เสาร์
Look At
อาน
Look At
อ่าน

Look At
ผ่านLook At


ยกเลิก

Look At
ไม่ถูกLook At


ก่องLook At


กล่อง
Look At
กล้อง

Look At
ต้อง
Look At
ล่องLook At


ส่อง


Look At


ขยะ

Look At
ตบะ

Look At
ระยะ

Look At

ขั้นตอนที่ 2

ใช้ปุ่มที่อ่าน จาก ขั้นตอนที่1 เทียบจากตาราง แล้วกดปุ่มที่มีคําที่ปรากฏเป็นคําแรกในรายการ

"กด":ถูก, เศร้า, ไม่ใช่, เขลา, เข่า, เสาร์, เข้า, มัด, กด, ตัด, ลด, เขา, ผิด, เสา
"ลด":เข่า, เศร้า, ถูก, เขลา, ตัด, เข้า, ผิด, เขา, เสา, กด, มัด, ไม่ใช่, เสาร์, ลด
"ตัด":มัด, เขา, เสา, ลด, ไม่ใช่, กด, เข้า, ถูก, ผิด, เข่า, เสาร์, เศร้า, ตัด, เขลา
"มัด":เสา, เข้า, เศร้า, เขลา, มัด, เสาร์, กด, ผิด, ตัด, ไม่ใช่, เข่า, เขา, ถูก, ลด
"ผิด":เขา, เข้า, เศร้า, เขลา, ถูก, มัด, ตัด, เสาร์, เข่า, ไม่ใช่, เสา, ลด, ผิด, กด
"ถูก":เศร้า, เข้า, เขา, เขลา, ลด, ไม่ใช่, เสาร์, กด, ผิด, ถูก, เข่า, มัด, ตัด, เสา
"ไม่ใช่":เขา, ไม่ใช่, เข่า, ผิด, กด, มัด, เขลา, ตัด, เศร้า, ลด, เสา, ถูก, เสาร์, เข้า
"เขา":กด, ผิด, เข่า, ไม่ใช่, เศร้า, ถูก, เข้า, ตัด, เสาร์, มัด, เขา, เขลา, เสา, ลด
"เข่า":เข้า, เข่า, ลด, ตัด, เขลา, ถูก, มัด, ไม่ใช่, เขา, เสา, เสาร์, กด, เศร้า, ผิด
"เข้า":ถูก, ผิด, กด, เสาร์, ตัด, เสา, ไม่ใช่, เข้า, เขลา, เข่า, เขา, มัด, เศร้า, ลด
"เขลา":มัด, กด, เศร้า, ไม่ใช่, ผิด, เสาร์, ตัด, เสา, เข่า, เขลา, เข้า, ลด, เขา, ถูก
"เศร้า":เขลา, ตัด, ลด, ถูก, เขา, ผิด, เสา, เศร้า, เข่า, กด, มัด, เสาร์, ไม่ใช่, เข้า
"เสา":เขา, ตัด, มัด, เศร้า, ถูก, เข่า, ลด, เสาร์, ไม่ใช่, เสา, ผิด, กด, เข้า, เขลา
"เสาร์":เข้า, เขลา, ถูก, กด, เสาร์, เศร้า, ผิด, เขา, มัด, เข่า, ลด, ไม่ใช่, ตัด, เสา
"อาน":ตบะ, อ่าน, ผ่าน, ยกเลิก, ส่อง, กล่อง, ไม่ถูก, ขยะ, ต้อง, อาน, กล้อง, ระยะ, ล่อง, ก่อง
"อ่าน":ผ่าน, ส่อง, ระยะ, กล่อง, ต้อง, ล่อง, กล้อง, ขยะ, อาน, ก่อง, ยกเลิก, ตบะ, ไม่ถูก, อ่าน
"ผ่าน":กล้อง, อ่าน, กล่อง, ผ่าน, ส่อง, ไม่ถูก, ตบะ, ก่อง, ยกเลิก, อาน, ต้อง, ขยะ, ระยะ, ล่อง
"ยกเลิก":อาน, ยกเลิก, ไม่ถูก, ส่อง, กล้อง, อ่าน, ก่อง, ผ่าน, ต้อง, กล่อง, ตบะ, ล่อง, ระยะ, ขยะ
"ไม่ถูก":ล่อง, ก่อง, ไม่ถูก, กล่อง, ต้อง, ตบะ, ผ่าน, ขยะ, ยกเลิก, ระยะ, ส่อง, กล้อง, อ่าน, อาน
"ก่อง":กล่อง, ตบะ, ส่อง, ต้อง, ยกเลิก, ไม่ถูก, กล้อง, ล่อง, ก่อง, อาน, ระยะ, ขยะ, อ่าน, ผ่าน
"กล่อง":กล่อง, ผ่าน, อ่าน, อาน, ล่อง, ขยะ, กล้อง, ส่อง, ตบะ, ระยะ, ยกเลิก, ไม่ถูก, ก่อง, ต้อง
"กล้อง":ไม่ถูก, ก่อง, อ่าน, ยกเลิก, ส่อง, กล้อง, ล่อง, อาน, กล่อง, ระยะ, ผ่าน, ตบะ, ขยะ, ต้อง
"ต้อง":อาน, ขยะ, ยกเลิก, ผ่าน, ก่อง, ล่อง, กล้อง, ระยะ, อ่าน, กล่อง, ไม่ถูก, ส่อง, ต้อง, ตบะ
"ล่อง":ตบะ, กล่อง, ส่อง, ต้อง, ผ่าน, ไม่ถูก, ยกเลิก, ขยะ, ระยะ, อาน, ก่อง, อ่าน, กล้อง, ล่อง
"ส่อง":ต้อง, กล่อง, กล้อง, ผ่าน, ขยะ, ตบะ, ส่อง, ระยะ, ล่อง, อ่าน, ไม่ถูก, ยกเลิก, ก่อง, อาน
"ขยะ":อ่าน, ก่อง, ล่อง, กล้อง, อาน, ไม่ถูก, ตบะ, ต้อง, ยกเลิก, ส่อง, ขยะ, กล่อง, ผ่าน, ระยะ
"ตบะ":อ่าน, ล่อง, ระยะ, ยกเลิก, อาน, ขยะ, กล่อง, ไม่ถูก, ตบะ, ก่อง, ต้อง, ส่อง, ผ่าน, กล้อง
"ระยะ":ยกเลิก, ส่อง, ก่อง, ไม่ถูก, ขยะ, ล่อง, กล้อง, ต้อง, กล่อง, อาน, ระยะ, ตบะ, อ่าน, ผ่าน